ODDLUŽENÍ

NEBOLI

OSOBNÍ BANKROT

Pokud jste fyzická osoba či manželský pár a nemáte dluhy z podnikání, popř. jste OSVČ a dluhy z podnikání máte v malé míře, tzv. vyhlášení osobního bankrotu neboli oddlužení je pro Vás to pravé. Musíte ovšem splnit veškeré zákonné podmínky. 

Podmínky pro osobní bankrot (oddlužení)

 

Pokud chcete podat návrh na povolení oddlužení, musíte být schopni uhradit alespoň 30 % Vašeho dluhu, tedy všechny přihlášené pohledávky Vašich věřitelů. Nabízejí se pak dvě možnosti:

a) Uhradit v příštích 5 letech minimálně 30% Vašeho dluhu, tím pádem musí mít dlužník zajištěný příjem jako zaměstnanec případně OSVČ. V případě nedostatečného příjmu lze využít tzv. smlouvou o důchodu a několik dalších možností, které se však musí soudu doložit. Vaše dluhy pak budete splácet plněním tzv. splátkového kalendáře.

b) Uhradit 30 % Vašeho dluhu díky tzv. zpeněžení majetkové podstaty. To v praxi znamená, že insolvenční správce rozprodá Váš movitý nebo nemovitý majetek a z výtěžku uspokojí všechny Vaše věřitele.   

Dluhy pocházející z podnikatelské činnosti

 

V zákoně je stanoveno, že pro povolení oddlužení dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti. Pokud navrhovatel nějaké dluhy z podnikání má, je na rozhodnutí soudu, zda mu oddlužení povolí či ne. Pokud má ovšem takové dluhy pouze v malé míře, nebývá to překážkou pro povolení oddlužení. Je několik výjimek u dluhů z podnikání, které soud povolí bez problémů:

 

  1. Věřitel dal souhlas se vstupem do oddlužení

  2. Jedná se o zajištěné závazky (zástavním právem atd.)

  3. Navrhovatel již s těmito závazky prošel konkursem

 

Trestní bezúhonnost

 

Trestní bezúhonnost již v platném zákoně není jako podmínka, ale při podání návrhu na soud je výpis z trestního rejstříku vždy vyžadován. Soud se zaobírá především majetkovými a finančními trestními činy. Pokud takový záznam existuje, neznamená to apriori automatické zamítnutí návrhu. Soud chce však tyto věci vysvětlit. Dlužník musí soud přesvědčit, že nechtěl podáním návrhu obejít věřitele a zbavit se tak svých dluhů nekalým způsobem. Toto jednání má za následek zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a vyhlášení konkursního řízení proti dlužníku.


 

Dlužník musí mít více věřitelů

 

Další podmínkou pro podání návrhu na povolení oddlužení je míti alespoň 2 závazky 30 dní po splatnosti.


 

Dále musí být dlužník v platební neschopnosti

 

Pokud je dlužník v situaci, kdy není schopen zaplatit své závazky včas a řádně dle smlouvy a uspokojit finanční potřeby své a své rodiny, nachází se v platební neschopnosti, jinak řečeno v úpadku. Pokud je schopen vše zaplatit, ale nezbývají prostředky tzv. na život, je tzv. před úpadkem. Obě tyto možnosti opravňují dlužníka podat insolvenční návrh na soud a nebrání jeho schválení.


 

Společné podání návrhu na oddlužení manželů

 

V tomto způsobu řešení úpadku jde o oddlužení manželů. Dluhy manželů budou v případě povolení oddlužení řešeny společně a nerozdílně. Toto se týká jak plnění splátkovým kalendářem, tak i zpeněžením majetkové podstaty. Při podání návrhu předkládají soudu manželé prohlášení, ve kterém potvrzují, že veškerý majetek je společný. Tím pádem se tento majetek stává součástí řízení a je jedno kdo a kdy jej nabyl. Jinak jsou podmínky podání v podstatě stejné, jako při podání jednotlivce. Toto řízení však bývá obtížné jak na přípravu, tak na vyhotovení návrhu. V tomto případě je vyhledání odborné pomoci asi tím nejlepším řešením.


 

 

Jak oddlužení probíhá ?

 

Pro povolení oddlužení je vždy nutné insolvenčnímu soudu podat návrh na povolení oddlužení, který Vám připravíme. K tomuto návrhu je nutno přiložit veškeré podklady, které Vaši předluženost dokládají. Shromáždit všechny potřebné podklady může být ovšem úkol pro běžného člověka velice náročný, a právě k tomuto účelu slouží první schůzka v naší kanceláři, při které Vám dáme potřebné instrukce a zapůjčíme Vám Váš osobní šanon, ve kterém naleznete přehledný soupis všech potřebných podkladů s přihrádkami, kam příslušné dokumenty správně zařadit tak, aby podklady byly úplné a návrh na povolení oddlužení u soudu „prošel“.

Kolik mě to bude stát? 

Dle zákona máte nárok na jednu bezplatnou schůzku, kde spolu probereme, zda je pro Vás oddlužení vůbec vhodné a poradíme Vám, jaké podklady budete potřebovat. Z této schůzky si v ideálním případě odnesete šanon, který Vám bude zapůjčen oproti vratné záloze ve výši 500 Kč. Naše advokátní kancelář Vám ovšem poskytne zdarma i druhou kratší schůzku, kde spolu probereme, jestli jsou Vámi shromážděné podklady úplné.

 

Pokud dodáte všechny potřebné podklady, vypracování samotného návrhu na povolení oddlužení Vás bude stát v případě jednotlivce 4.000 Kč, v případě společného návrhu manželů 6.000 Kč. Pokud budete z jakéhokoliv důvodu potřebovat naši další asistenci při shromažďování podkladů, nabídneme Vám naše služby, které podléhají ceníku naší AK Mgr. Lukáš Kock.